Overige informatie medewerkers

We hebben hightechinstallaties en slimme computers, maar het zijn de medewerkers die ons bedrijf maken wat het is. Zij maken het verschil en zijn de sleutel tot succes. We lichten ons sociaal beleid in onderstaande paragraaf verder toe.

Profiel van onze medewerkers

Het aantal medewerkers daalde in 2017 ten opzichte van 2016 van 1.821 naar 1.816 medewerkers. Daarvan zijn 234 collega’s in dienst van de unit GTS, 236 van de unit Gasunie Deutschland en 1.346 medewerkers bij de rest van het bedrijf. De daling in personeelsaantal in 2017 wordt veroorzaakt doordat relatief veel medewerkers uit dienst zijn gegaan. Maar het totale effect daarvan blijft beperkt doordat we relatief veel medewerkers in vaste dienst hebben genomen uit de flexibele schil.

De onderverdeling naar leeftijd is als volgt:

Leeftijdscategorie Nederland   Duitsland  
  aantal medewerkers % aantal medewerkers %
         
15-25 2 0% 0 0%
25-35 159 10% 44 19%
35-45 394 25% 56 24%
45-55 583 37% 71 30%
55-65 432 27% 65 28%
65-99 10 1% 0 0%
Totaal 1 580    236  

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt per type arbeidsovereenkomst (vast en tijdelijk) en naar man/vrouw:

  Man Vrouw Totaal
       
Vaste arbeidsovereenkomst 1 482  273  1 755 
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 34  27  61 
Totaal 1 516  300  1 816 

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt per type arbeidsovereenkomst (vast en tijdelijk) en naar Nederland/Duitsland:

  Nederland Duitsland Totaal
       
Vaste arbeidsovereenkomst 1 529  226  1 755 
Tijdelijke arbeidsovereenkomst 51  10  61 
Totaal 1 580  236  1 816 

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt in full-/part-time dienstverband en naar man/vrouw:

  Man Vrouw Totaal
       
Full-time 1 378  153  1 531 
Part-time 138  147  285 
Totaal 1 516  300  1 816 

Arbeidsvoorwaarden

Nederland
Alle medewerkers van Gasunie vallen onder de cao. Hiervoor geldt een jaarlijkse individuele loonsverhoging tussen de 0 en 5%, totdat het maximumsalaris is bereikt. Daarnaast zijn we met vakorganisaties en de ondernemingsraad een collectieve loonsverhoging overeenkomen. Per 1 januari 2017 is een structurele loonsverhoging van 0,2% toegekend. Deze verhoging is in december 2016 overeengekomen in een cao met een looptijd tot 1 januari 2018.

Duitsland
Gasunie Deutschland past de collectieve cao toe die is overeengekomen tussen het Duitse BVEG (vereniging voor exploratie en productie van aardgas) en de IGBCE (vakorganisatie), die specifieke salarisafspraken hebben gemaakt voor de gastransportsector. 164 Medewerkers vallen hieronder (69% van de 236 medewerkers). 70 Medewerkers in hogere functies vallen onder een overeenkomst die is afgesloten tussen Gasunie Deutschland en de ondernemingsraad.

Diversiteit

Veel onderzoeken hebben uitgewezen dat het werken in divers samengestelde teams tot betere resultaten leidt. Daarom willen wij diversiteit verder stimuleren. We werken sinds een aantal jaren met instroomstreefcijfers om meer vrouwen aan te nemen. We streven ernaar de instroom van nieuwe medewerkers een afspiegeling te laten zijn van de uitstroom van voor ons relevante opleidingen op verschillende gebieden. Dit wordt periodiek vastgesteld en getoetst.

Over 2017 was van de instroom van medewerkers 46% vrouw, bij de uitstroom was dit 26%. We streven er, conform wetgeving, naar vanaf 2016 een vrouwelijke bezetting van 30% in ons bestuur te hebben. We hebben, onder andere in dat kader, de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan het Professional Boards Forum. Dat is een initiatief om het wettelijke streefcijfer van 30% te realiseren.

Eind 2017 is 16% van onze senior managers vrouw. In dit kader organiseerden we eind 2016 een leiderschapsworkshop voor vrouwen. Hierin is aandacht besteed aan de verschillende oriëntaties van mannen en vrouwen, de redenen van deze verschillen en de uitwerking daarvan in de manier van samenwerken.

Voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is deze verhouding eind 2017 respectievelijk 0% en 33% (tegen 0% en 0% in 2009).

Medewerkersonderzoek

In maart 2016 hebben we ons tweejaarlijkse medewerkersonderzoek uitgevoerd. Daarin waarderen medewerkers belangrijke onderwerpen binnen Gasunie als tevredenheid, leiderschap, betrokkenheid en samenwerking. De Raad van Bestuur heeft de uitkomsten op organisatieniveau besproken, en ook op afdelingsniveau zijn de resultaten geëvalueerd. Wij zijn trots op de uitkomsten. Op de algemene vraag ‘Hoe tevreden ben je over het werken bij Gasunie?’ geven onze medewerkers het rapportcijfer 8. Dit is zelfs hoger dan twee jaar geleden toen we op deze vraag met een mooie 7,8 werden gewaardeerd.

Ook gebruiken we het onderzoek om te kijken hoe we volgens medewerkers scoren op gebied van Operational Excellence. Dit doen we door te kijken naar de scores op de thema’s Klantgerichtheid, Efficiëntie, Bevlogenheid en Samenwerking tussen afdelingen. De Raad van Bestuur heeft zich tot doel gesteld de scores op deze thema’s te verbeteren, zodanig dat we ons in 2018 kunnen meten met de top 3 van de groep bedrijven waarmee we onze onderzoeksresultaten vergelijken. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur rolduidelijkheid binnen Gasunie als verbeterpunt aangemerkt.

Medewerkers derden

Naast haar eigen personeel biedt Gasunie werkgelegenheid aan inleenpersoneel en aan medewerkers van derden. Gasunie werkt veel samen met aannemers. Dit betreft vooral operationeel werk onder andere bij nieuwbouw en bij het onderhoud van onze infrastructuur. In 2017 bedraagt het aantal uren uitbesteed aan aannemers naar schatting ruim 1,1 miljoen (2016: 1,4 miljoen). Ook voor inleenpersoneel en de medewerkers van aannemers worden de strengste veiligheidsnormen gehanteerd. Ongevallen bij medewerkers van derden zijn meegenomen in onze TRFI data.