Product- en leveranciersinformatie

Afzetmarkt en afnemers

Onze belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland en Duitsland. Daarnaast transporteren we gas door naar andere landen. Onze klanten en afnemers bestaan voornamelijk uit shippers, traders en direct aangeslotenen (industrieën, regionale netbeheerders, private netbeheerders, buitenlandse netbeheerders, gasproducenten, operators van gasbergingen en operators van LNG plants).

Productiefactoren

De belangrijkste producten en diensten om onze diensten te kunnen aanbieden zijn:

 • bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerk en installaties;
 • verkrijgen materialen t.b.v. bouw, beheer en onderhoud van leidingnetwerk en installaties;
 • gas, elektriciteit en stikstof;
 • ICT-netwerk om planning en uitvoering van gastransport efficiënt te laten verlopen;
 • facilitaire diensten en tijdelijk personeel.

Herkomst grondstoffen, materialen, producten en diensten

Van hetgeen we inkopen komt het merendeel uit de Europese Unie. Globaal onderverdeeld naar land komt 80% uit Nederland, 15% uit Duitsland, 1% uit België, 1% uit Engeland en 3% uit overige landen.

Leveranciersselectie

Voordat we een contract afsluiten met een grote nieuwe leverancier, doen we onderzoek naar zijn integriteit, solvabiliteit en de samenstelling van  zijn klantportfolio. Dit laatste om een  te grote klantafhankelijkheid te voorkomen.

In de selectiefase passen we het volgens de wet verplicht gestelde model Uniform Europees Aanbestedingsdocument toe, om na te gaan of er omstandigheden zijn die leveranciers uitsluiten van aanbestedingen. Uitsluitingsgronden zijn deelneming aan criminele organisaties, corruptie, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld en kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.

We hanteren een code of conduct voor leveranciers. In deze gedragscode is onder andere aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. De code of conduct is in lijn met de gedragscode die voor onze eigen medewerkers geldt en is een onderdeel van het selecteren van nieuwe leveranciers.
We beoordelen leveranciers regelmatig op hun veiligheids- en kwaliteits-performance. Bij aanhoudend onderpresteren verbreken we de samenwerking met een toeleverancier.

Categorieën leveranciers

We classificeren onze product- en dienstgroepen in de volgende categorieën:

 • Strategisch:
  Een product en/of dienst waarbij we zware eisen stellen aan de leverancier van het product en/of dienst. Deze eisen stellen we in verband met enerzijds de grootte van het afbreukrisico en anderzijds met de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van een leverancier op een andere leverancier.
 • Kritisch:
  Een product en/of dienst waarbij we lichte eisen stellen aan de leverancier van het product en/of dienst. Deze eisen stellen we in verband met de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van een leverancier op een andere leverancier. De grootte van het met de opdracht verbonden afbreukrisico is beperkt.
 • Niet-strategisch / Niet-kritisch:
  Hierin vallen de product-/dienstgroepen die niet behoren tot de categorieën strategisch en kritisch.

Verdeling van de opdrachten naar categorie 2017 2016
(procentueel aandeel in de aanbestede bedragen)    
     
Bouw, beheer en onderhoud leidingnetwerk 30% 22%
Bouw, beheer en onderhoud installaties 7% 8%
Materialen 10% 11%
Brandstofgas, elektriciteit en stikstof 30% 32%
ICT 8% 10%
Facilitaire diensten en tijdelijk personeel 15% 17%