Verslag van de Ondernemingsraad

Na het aantreden van het nieuwe OR-team per april 2016 was 2017 het eerste volledige kalenderjaar voor deze raad. We hebben naast een aantal formele trajecten van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken ook tijd besteed aan andere zaken waar de onderneming of de medewerkers mee te maken hebben gekregen. In het oog springen vooral de verdere uitwerking van het duurzame HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao die voor vier jaar werd afgesloten. Maar ook de verdere uitbesteding van werkzaamheden, efficiencymaatregelen en de geplande sluiting van Oldeboorn kregen onze aandacht. Leidraad bij al ons handelen is het vinden van de juiste balans tussen de belangen van de onderneming en die van de medewerkers. De tijdige en voldoende betrokkenheid van medewerkers is daarvoor van groot belang. Bij het uitwerken van onderdelen van de arbeidsvoorwaarden waren de dynamoteams hiervoor een nuttige vorm.

Ook in 2017 hebben we als OR actief deelgenomen aan het Kernteam. Samen met de bestuurder en vakorganisaties is weer een grote hoeveelheid werk verzet. We zullen ook in de komende periode actief blijven samenwerken met en in het Kernteam om zo maximaal profijt te hebben van deze samenwerking.

Op het gebied van HRM en arbeidsvoorwaarden zijn er in 2017 veel  stappen gemaakt. Zo is het Loopbaancentrum Flow geopend, waar medewerkers kunnen sparren over eventuele volgende carrièrestappen. Ook hebben veel collega’s deelgenomen aan de ABC workshops. Beide initiatieven ondersteunen de gewenste actievere houding t.a.v. de eigen loopbaan. Voor de benodigde interne mobiliteit zijn ook de spelregels van de workforce principes van belang. Naast de centrale regie bij werving & selectie worden de kansen voor de eigen medewerkers hiermee versterkt. Een nog ontbrekend element in 2017 was het strategisch personeelsplan. Hierin moet niet alleen de formatie-ontwikkeling zichtbaar worden, maar ook de verschuivingen in de vaardigheden die Gasunie in de toekomst nodig heeft.

De bestuurder heeft ons in 2017 advies of instemming gevraagd voor een achttal onderwerpen: de afschaffing van de rol van GT3 specialist, de reorganisatie binnen unit L, het terugdraaien van de splitsing van GTS in twee bv’s, het aangaan van een nieuwe lening, de reorganisatie van unit I, het onderbrengen van de personeelsadministratie bij het corporate service center, de aanstelling van een preventiemedewerker en de nieuwe opzet van de RI&E. Voor de sluiting van compressorstation Oldeboorn is ons geen advies gevraagd.

Daarnaast hebben we voor een grotere buitenlandse investering een ongevraagd advies afgegeven, waarin we aandacht hebben gevraagd voor zowel de interne als externe communicatie rond deze investering. Bij een andere buitenlandse investering was de verstrekte informatie aanleiding om af te zien van een formeel advies.

In een aantal andere gevallen hebben we ervoor gekozen om geen formeel traject te doorlopen, omdat de betrokkenheid van medewerkers al voldoende was, of omdat het om relatief kleine aanpassingen ging. Voorbeelden hiervan zijn het onderbrengen van de peakshaver bij GTS en de wijzigingen binnen de units T en V.

De gewijzigde aanpak van uitbesteding van aanpassingsprojecten (VIA) heeft veel aandacht gevergd, mede omdat er vele vragen en zorgen leefden bij onze collega’s. Deze zorgen hadden betrekking op de borging van de interne deskundigheid, maar ook op de gevolgen voor de werkgelegenheid. Diverse gesprekken met het management en aanvullende communicatie hebben veel zorgen kunnen wegnemen.

Ook in 2017 organiseerden we het jaarlijkse gesprek met de Raad van Commissarissen. Als thema’s hadden we ‘de formatie fit voor de toekomst’ en ‘de rol van Gasunie in de energietransitie’ gekozen. Het bleek wederom geslaagd en gaf mogelijkheden om in een open en geanimeerde sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen.

In 2018 zullen we als OR de handen weer flink uit de mouwen moeten steken. De rol van Gasunie in het snel veranderende energielandschap biedt vele uitdagingen, zowel voor de onderneming alsvoor medewerkers. Hierbij zijn interne samenwerking en ieders betrokkenheid  van groot belang. De ondernemingsraad zal hier zijn bijdrage zo goed mogelijk blijven geven.