Geconsolideerde financiële overzichten

Geconsolideerde balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2017 2016
Activa      
       
Vaste activa      
-          materiële vaste activa 3 8 499,9 8 665,3
-          investeringen in joint ventures 5 190,1 233,2
-          investeringen in geassocieerde deelnemingen 6 0,7 11,5
-          overige kapitaalbelangen 7 490,7 470,2
-          uitgestelde belastingvorderingen 8 402,0 430,3
       
Totaal vaste activa   9 583,4 9 810,5
       
Vlottende activa      
-          voorraden 9 45,8 39,5
-          handels- en overige vorderingen 10 161,2 182,8
-          geldmiddelen en kasequivalenten 11 41,2 238,4
       
Totaal vlottende activa   248,2 460,7
       
Totaal activa   9 831,6 10 271,2

In miljoenen euro’s   2017 2016
       
Passiva      
       
Totaal eigen vermogen      
toekomend aan de aandeelhouder 12 5 782,3 5 601,9
       
Langlopende verplichtingen      
-          rentedragende leningen 14 2 842,9 3 164,3
-          uitgestelde belastingverplichtingen 15 166,9 202,5
-          personeelsbeloningen 16 102,8 100,4
-          voorzieningen 17 57,9 67,6
       
Totaal langlopende verplichtingen   3 170,5 3 534,8
       
Kortlopende verplichtingen      
-          kortlopende financieringsverplichtingen 18 602,8 794,9
-          handelsschulden en overige te betalen posten 19 276,0 339,6
       
Totaal kortlopende verplichtingen   878,8 1 134,5
       
Totaal passiva   9 831,6 10 271,2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   2017   2016
Voortgezette bedrijfsactiviteiten          
Opbrengsten 29   1 241,4   1 547,8
           
Aan investeringen toegerekende kosten   91,5   98,7  
Personeelskosten 22 ‑206,1   ‑199,9  
Overige bedrijfslasten 23 ‑374,2   ‑408,8  
Afschrijvingskosten 3 ‑304,1   ‑304,6  
Bijzondere waardeveranderingen 1 ‑117,0   ‑450,0  
Totale lasten     ‑909,9   ‑1 264,6
           
Bedrijfsresultaat 30   331,5   283,2
           
Financieringsbaten 24   7,9   2,2
Financieringslasten 25   ‑85,5   ‑127,2
Resultaat (des)investeringen geassocieerde deelnemingen 6   18,6   0,0
Aandeel in resultaat joint ventures 5   3,3   31,2
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 6   1,3   2,8
Ontvangen dividend overige kapitaalbelangen 7   23,9   27,2
           
Resultaat vóór belastingen     301,0   219,4
           
Belastingen 26   ‑41,5   ‑35,9
           
Resultaat ná belastingen     259,5   183,5

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

In € miljoenen Nadere toelichting   2017   2016
           
Resultaat na belastingen zoals opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening     259,5   183,5
           
Saldo van actuariële winsten en verliezen terzake van personeelsbeloningen, 16 1,3   ‑3,8  
waarvan vennootschapsbelasting   ‑0,3   1,2  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie niet worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening     1,0   ‑2,6
           
Mutatie van tegen reële waarde gewaardeerde overige kapitaalbelangen 7 20,5   35,3  
           
Mutaties in de cashflow hedge reserves bij joint ventures en geassocieerde deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde   13,6   1,2  
Waarvan vennootschapsbelasting   ‑3,4   ‑0,3  
           
Mutatie in cash flow hedge reserve 13 ‑0,9   ‑1,3  
waarvan vennootschapsbelasting   0,2   0,3  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening     30,0   35,2
           
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     290,5   216,1
           
           
Toe te rekenen aan aandeelhouder     290,5   216,1

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s   Aandelen kapitaal Cash flow hedge reserve Reële waarde reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal
2017              
Stand per 1 januari 2017   0,2 ‑46,3 297,4 5 167,1 183,5 5 601,9
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - 9,5 20,5 1,0 259,5 290,5
               
Uitgekeerd dividend 2016   - - - - ‑110,1 ‑110,1
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 73,4 ‑73,4 0,0
               
Stand per 31 december 2017   0,2 ‑36,8 317,9 5 241,5 259,5 5 782,3
               
2016              
Stand per 1 januari 2016   0,2 ‑46,2 262,1 4 948,5 552,9 5 717,5
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - ‑0,1 35,3 ‑2,6 183,5 216,1
               
Uitgekeerd dividend 2014   - - - - ‑331,7 ‑331,7
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 221,2 ‑221,2 0,0
               
Stand per 31 december 2016   0,2 ‑46,3 297,4 5 167,1 183,5 5 601,9

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2017     2016  
             
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Opbrengsten   1 241,4     1 547,8  
Totale lasten   ‑909,9     ‑1 264,6  
             
Bedrijfsresultaat   331,5     283,2  
             
Aanpassingen voor:            
-          afschrijvingskosten 3 304,1     304,6  
-          bijzondere waardeveranderingen 1 117,0     450,0  
-          mutatie voorraden 9 ‑6,3     ‑5,6  
-          mutatie vorderingen 10 31,7     14,5  
-          mutatie niet-rentedragende verplichtingen   ‑10,7     48,2  
-          resultaat desinvesteringen   5,4     14,5  
             
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     772,7      1 109,4 
             
Ontvangen rente   7,9     2,2  
Ontvangen dividend joint ventures 5 41,6     12,6  
Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen 6 1,2     3,7  
Ontvangen dividend overige kapitaalbelangen 7 23,9     27,2  
Betaalde rente 25 ‑115,4     ‑140,9  
Betaalde vennootschapsbelasting 26 ‑70,1     ‑130,4  
             
      ‑110,9     ‑225,6
             
Kasstroom uit operationele activiteiten     661,8     883,8

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2017     2016  
Investeringen in (im)materiële vaste activa 3 ‑269,5     ‑294,0  
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 3 ‑0,9     0,0  
Investeringen in joint ventures 5 ‑2,9     ‑56,3  
Terugbetaald kapitaal joint ventures 5 18,0        
Resultaat desinvesteringen geassocieerde deelnemingen   20,0        
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑235,3     ‑350,3
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Opname langlopende schulden 14 0,0     950,0  
Aflossingen van langlopende schulden 14 ‑771,4     ‑721,4  
Mutatie kortlopende financieringsverplichtingen 18 257,8     ‑256,7  
Uitgekeerd dividend 28 ‑110,1     ‑331,7  
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑623,7     ‑359,8
             
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten     ‑197,2     173,7
             
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo vorig jaar   238,4     64,7  
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo dit jaar   41,2     238,4  
      ‑197,2     173,7