Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers
  2017 2016
In € miljoenen    
     
Winst- en verliesrekening    
     
Gerapporteerd    
Opbrengsten 1 241  1 548 
EBITDA 753  1 038 
EBIT 331  283 
Resultaat na belastingen 259  183 
Voorgesteld dividend 259  110 
     
Genormaliseerd, voor de impairment in 2017 (€ 150 miljoen) en in 2016 (€ 450 miljoen)    
Opbrengsten 1 241  1 548 
EBITDA 753  1 038 
EBIT 448  733 
Resultaat na belastingen 370  521 
     
Balans    
Vaste activa 9 583  9 811 
Eigen vermogen 5 782  5 602 
Balanstotaal 9 832  10 271 
Geïnvesteerd kapitaal 9 181  9 380 
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 662  884 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 235 -/- 350
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 624 -/- 360
Netto kasstroom -/- 197 174 
     
Ratio’s    
ROIC genormaliseerd 4,4% 5,9%
ROE genormaliseerd 6,3% 8,8%
FFO / interest ratio 9,0 7,4
Netto schuld inclusief garantiestellingen/materiële vaste activa 43% 46%
     
Controllable Costs 369 362
     
Lange termijn credit ratings    
Standard & Poor’s AA- AA-
Moody’s Investors Service A2 A2

Niet-financiële kengetallen

Niet-financiële kengetallen
  2017 2016
     
Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1 761  1 771 
Fulltime-equivalenten inleenkrachten (per 31 december) 536  654 
Total Reportable Frequency index
     
Getransporteerd volume (TWh) 1 213  1 236 
Leidingbeschadigingen *)
Leveringszekerheid (aantal transportonderbrekingen)
     
TTF (verhandeld volume) (TWh) 20 692  21 468 
     
Methaanemissie (ton) 4 973  7 252 
CO2-emissies (kiloton)    
- Scope 1 (direct gevolg van eigen bedrijfsactiviteiten) 260  307 
- Scope 2 (indirect gevolg van ingekochte energie) 270  317 
- Scope 3 (overige indirect gevolg bijv. ingekochte stikstof) 115  115 
Totaal 645  739 

*) waarvan in 2017: één met gasuitstroom en in 2016: geen