Onze omgeving

Om onze missie, strategie en activiteiten goed uit te kunnen voeren, willen we de belangen van onze stakeholders kennen en deze zo veel mogelijk meenemen in onze besluiten. Daarnaast kunnen verschuivingen in de belangen van onze stakeholders impact hebben op onze strategie en activiteiten. We zijn daarom voortdurend in dialoog met veel verschillende stakeholders.

Wij identificeren onze stakeholders aan de hand van de mate waarin onze activiteiten hen beïnvloeden en de mate waarin zij invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie of bedrijfsvoering. Daaronder vallen onze klanten, onze partners in deelnemingen, onze aandeelhouder, medewerkers, omwonenden, beleidsmakers, overheden, toezichthouders, investeerders, aannemers, leveranciers, media en (maatschappelijke) belangenorganisaties. In onze stakeholdertabel (zie bijlage) lichten we onze belangrijkste stakeholders en hun belangen toe, alsmede de bespreekpunten en de uitkomsten daarvan.

De meeste informatie wisselen we uit via persoonlijk contact met onze stakeholders. Dit gebeurt op alle niveaus binnen ons bedrijf en door alle afdelingen. Onze Raad van Bestuur is hierbij betrokken en heeft zelf ook gedurende het jaar frequent contact met verschillende stakeholders, variërend van de aandeelhouder en politieke vertegenwoordigers tot belangenverenigingen en klanten. Daarnaast communiceren wij onder andere via onze website, social media en nieuwsbrieven.

We zijn vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Eén daarvan is de belangenvereniging voor de gassector, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland (KVGN) waarvan Han Fennema voorzitter is.

Ook bij het rapporteren van resultaten in ons jaarverslag hechten wij belang aan de mening van onze stakeholders. Daarom hebben wij in 2017 de materialiteitsanalyse uit 2015 geactualiseerd (zie Onze belangrijkste thema's). Wederom hebben we  stakeholders uit verschillende groepen gevraagd wat zij vinden van hun relatie met Gasunie. Deze meningen zijn op verschillende plekken in dit jaarverslag te lezen.

Stakeholderevent

Op 29 juni hebben we voor een brede groep stakeholders een thema-avond over de Duurzame Waterstofeconomie georganiseerd. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van ministeries, energieleveranciers, regionale netbeheerders, Greenpeace, Klimaatverbond, Natuur & Milieu, bedrijven als de NS, Vopak en ProRail en een aantal banken. Hun aanwezigheid en de discussies die plaatsvonden, maakten hun betrokkenheid bij het onderwerp en de verbindende rol die Gasunie kan spelen in de energietransitie eens te meer duidelijk. Namens Gasunie waren onder andere de Raad van Bestuur en een aantal leden van de Raad van Commissarissen aanwezig.