Resultaten Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Veiligheid voor onze medewerkers en onze omgeving is een belangrijk uitgangspunt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en het minimaliseren van (milieu)risico’s voor de omgeving heeft daarom prioriteit.
We rapporteren periodiek over onze veiligheidsprestaties en we voeren stelselmatig analyses uit. Zo kunnen we deze prestaties het beste monitoren. We leren voortdurend en streven altijd verbetering na. We hebben onder andere kritische prestatie-indicatoren opgesteld ten aanzien van ongevallen met een medische handeling en het aantal leidingbeschadigingen.

Veiligheid is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons werk en heeft meerdere aspecten, die allemaal een relatie met elkaar hebben: arbeidsveiligheid, procesveiligheid en externe veiligheid.

  • Arbeidsveiligheid heeft te maken met de veiligheid van onze eigen medewerkers en aannemers. Deze kan onder andere in het geding komen bij een foutieve menselijke handeling, een integriteitsprobleem of een leidingbeschadiging door werkzaamheden.
  • Procesveiligheid wil zeggen dat we de risico’s van het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen en/of energie willen beperken. Bij gastransport gaat het met name om aardgas dat onder hoge druk wordt vervoerd, aardgascondensaat, stikstof en odorant.
  • Bij externe veiligheid gaat het om de invloed die de infrastructuur van Gasunie kan hebben op de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondergrondse gasleidingen die beschadigd kunnen raken door werkzaamheden van grondroerders.

Veiligheidsresultaten

De belangrijkste veiligheidsresultaten zijn hieronder weergegeven.

Aantal ongevallen en verzuim

In 2017 hebben zich 32 (2016: 47) ongevallen voorgedaan waarvan 16 (2016: 19) reportable ongevallen. Dit geeft een Total Reportable Frequency Index (TRFI) van 3,2 (2016: 3,5). Bij 7 ongevallen was er sprake van verzuim (2016: 10).

TRFI Gasunie Nederland + Deutschland

Het aantal reportable ongevallen bij Gasunie Deutschland is met 2 laag gebleven terwijl bij Gasunie Nederland een sterke afname is te zien: van 18 naar 14. Het totaal aantal gewerkte uren door Gasunie medewerkers en medewerkers van derden (hetgeen van belang is voor de berekening van de TRFI) is licht gedaald van 5,43 (miljoen) naar 5,02 (-8%). De daling van het aantal uren is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de afname van het aantal projecten, met name bij Gasunie Deutschland.

Aantal reportable ongevallen

Leidingbeschadigingen

Er hebben zich in 2017 4 leidingbeschadigingen voorgedaan door een mechanische handeling. Vanaf 2013 is er sprake van een dalende trend waarbij het aantal beschadigingen in 2016 met slechts 1 incident uitzonderlijk laag was. Van de leidingbeschadigingen hadden in potentie 3 kunnen leiden tot het bezwijken van de leiding met gasuitstroom tot gevolg. Bij deze gevallen heeft een grondroerder tijdens graafwerkzaamheden een Gasunie-leiding geraakt. In 1 geval is de leiding tijdens het trekken van een stroomkabel doorgeslepen door de staalkabel waarmee de stroomkabel met een lier werd ingetrokken, met gasuitstroom tot gevolg.

Totaal aantal leidingbeschadigingen

Om schade door grondroeren te voorkomen is de actuele ligging van onze leidingen bekend bij KLIC en wordt de veilige ligging van ons complete net driewekelijks vanuit een helikopter geïnspecteerd.

Om de integriteit van ons leidingsysteem te waarborgen inspecteren wij jaarlijks planmatig een deel van ons leidingsysteem. In 2017 hebben wij in Nederland 290 kilometer leiding intern (door middel van pigruns) en 96 kilometer extern (door bovengrondse inspecties; ECDA) geïnspecteerd.

Safe@Gasunie

In maart 2017 ging de Safe@Gasunie Experience workshop van start. Het is onderdeel van het Safe@Gasunie-programma, dat er op is gericht om het veiligheidsbewustzijn en -gedrag structureel te verbeteren. Deze workshop is een op maat ontwikkelde ‘Experience’ waarin de deelnemers ‘stage lopen’ bij een op Gasunie-gelijkende organisatie. Tijdens hun stage ervaren zij wat zowel individueel handelen als een goede samenwerking in de keten (van initiatief, ontwerp en constructie tot oplevering, bediening en onderhoud) betekenen voor de veiligheid. In totaal hebben ruim 1.300 mensen deelgenomen, verdeeld over 91 gemengd samengestelde groepen: medewerkers van Gasunie en van aannemers vanuit het hele land en vanuit alle afdelingen, inclusief leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Gasunie. Op basis van de evaluatie van de Experience zijn nieuwe activiteiten gestart om ons veiligheidsbewustzijn en de randvoorwaarden daarvoor op een hoger niveau te krijgen, zoals:

  • de Gasunie-begeleiders van de Experience gaan in gesprek met alle leidinggevenden over de resultaten en de wijze waarop in hun afdeling met de resultaten van de Experience wordt omgegaan;
  • de resultaten van de Experience zijn verwerkt in het programma Impuls voor leidinggevenden;
  • om duidelijkheid over de keten te vergroten, wordt die uitgewerkt in een schema. Dan wordt voor iedereen zichtbaar uit welke schakels het proces bestaat, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke overdrachtsmomenten er zijn. De eerste schakel betreft het uitvoeren van onderhoud en de daaraan gekoppelde veiligheidsprocessen;
  • we gaan incidentenonderzoeken over afdelingen heen uitvoeren zodat alle betrokkenen in de keten hun input kunnen leveren.

Op veel fronten wordt gewerkt aan minder in het oog springende activiteiten zoals het actualiseren van de risico-inventarisatie & -evaluatie, het verbeteren van incidentonderzoeken, de uitgave van 'potentieel ernstige ongevallen'-bulletins en het geven van voorlichting en instructie.

Het realiseren van de hoogste veiligheidsstandaarden door een succesvolle uitvoering van ons Safe@Gasunie-programma is meetbaar gemaakt. De doelstelling voor de TRFI is  onder de 3,4 in 2017 en structureel onder de 3,0 vanaf 2018. De doelstelling voor leidingbeschadigingen met (potentie op) gasuitstroom is minder dan 6 in 2017 en structureel minder dan 5 vanaf 2018. In 2017 zijn de doelstellingen gerealiseerd.

Het succes van het programma is niet alleen vast te stellen op basis van de meetbare doelstellingen. De verbetering ligt nog niet op het niveau van de ambitie. Vastgesteld is dat met name het werken volgens afspraak, toegankelijkheid en bruikbaarheid van procedures, bewustzijn van risico’s en veiligheidsleiderschap verder versterkt moeten worden.

Gevaarlijke stoffen

Bij het transporteren van aardgas en aanverwante werkzaamheden kunnen medewerkers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Sommige stoffen komen (van nature) voor in het gastransportsysteem, sommige worden gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden en andere bij facilitaire werkzaamheden op bijvoorbeeld onze kantoren. De laatste categorie gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld in het verleden gebruikt (asbest) of ontstaan bij bepaalde processen (lasrook en dieselrook). Onze medewerkers en medewerkers van aannemers kunnen daaraan worden blootgesteld. In 2017 is onderzoek gedaan naar de eventuele blootstelling aan kwik- en benzeendampen tijdens werkzaamheden en de maatregelen om dat te voorkomen. De gevaarlijke stoffen die we gebruiken staan geregistreerd in een centrale database (Toxic). Op basis hiervan zijn wij in 2017 gestart met het vervangen van de CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) door stoffen die deze eigenschap(pen) niet hebben. Daarnaast zijn we gestart met een nulmeting op één van onze locaties als voorbereiding op een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan CMR- stoffen en andere gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden dat in 2018 zal worden uitgevoerd.

Ook bij Gasunie is door aannemers tijdens straalwerkzaamheden met het met asbest vervuilde Eurogrit gewerkt. Direct na het bekend worden daarvan zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en de eventuele blootstelling in kaart te brengen. Voor zover er nog asbesthoudend grit aanwezig was, is dat door de aannemers conform de daarvoor geldende regels gesaneerd.