Connectiviteitsmatrix en SWOT-analyse

Connectiviteitsmatrix

In onderstaande overzicht laten we de samenhang zien tussen de waarden die we willen creëren, onze strategische pijlers en risico’s, de resultaatgebieden waarover wij in dit jaarverslag rapporteren en de KPI’s.

Veilige en betrouwbare energievoorziening   Financiële waarde
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
  - Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
Strategisch risico   Strategisch risico
I:C Beschikbaarheid internationale gasstromen.
I:D Versnelde uitfasering Groningenveld.
I:F Kans op catastrofaal falen van Gasunie assets.
O:B Complexiteit van ICT.
  I:A Gereguleerde inkomsten in Nederland en Duitsland zijn gegarandeerd maar nemen af en blijven onder druk.
I:B Veranderende marktomstandigheden leiden ertoe dat tarieven minder competitief worden en dat delen van onze assets niet langer nodig zijn.
III:B Wetgeving beperkt voor Gasunie de mogelijkheden voor groei in duurzame energie.
Resultaatgebieden 2017   Resultaatgebieden 2017
- Veiligheidsprestaties
- Transportzekerheid
- Getransporteerd gas
- Kwaliteitsconversie
- Investeringen in de gasinfrastructuur
- Netontwikkelingsplan GTS
- Klanttevredenheid
- TTF en GASPOOL
  Kerncijfers, gerapporteerd en genormaliseerd
Financiële resultaten, o.a.:
- Omzet en kosten
- Resultaat na belastingen
- Dividend
- Financiële vooruitzichten
- Financiering en credit ratings
- Belastingafdracht
KPI   KPI
- Transportonderbrekingen
- Potentieel ernstige incidenten
  - Netto operationele kosten
- ROIC
Doelstelling 2017   Doelstelling 2017
- géén transportonderbreking
- zo laag mogelijk maar zeker niet meer dan 15 potentieel ernstige incidenten
  - maximaal € 347 miljoen
- tenminste 4,41%
Realisatie 2017   Realisatie 2017
1 transportonderbreking
10 potentieel ernstige incidenten
  € 345 miljoen
3,17% (genormaliseerd: 4,4%)

CO2-neutraal energiesysteem in 2050   Duurzame relatie met samenleving
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Energie in transitie
  - Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
- Energie in transitie
Strategisch risico   Strategisch risico
II:A Door gebrek aan steun uit de politiek of van onze stakeholders wordt onze strategie beperkt tot de netbeheerderrol en -voorwaarden.
III:A Het uitrollen van onze energietransitie-strategie gaat te langzaam of stagneert.
  O:C Niet volgen van wetgeving, intern beleid of gedragscode.
Resultaatgebieden 2017   Resultaatgebieden 2017
- Resultaten Gereguleerd netbeheer
- Resultaten Gasunie New Energy
- Businessdevelopment resultaten
- Vertogas
- Milieuresultaten
  - Veiligheid
- Milieuresultaten, footprintreductie
- Maatschappelijk verantwoord inkopen
KPI   KPI
Beperken CO2-footprint   Leidingbeschadigingen
Doelstelling 2017   Doelstelling 2017
Besparing ten minste 10 kiloton CO2-equivalenten   Maximaal één leidingbeschadiging
Realisatie 2017   Realisatie 2017
Besparing 13,7 kiloton CO2-equivalenten   4 leidingbeschadigingen

Aantrekkelijke en betrouwbare werkgever   Samenwerking en kennisuitwisseling in de keten
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
- Energie in transitie
  - Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
- Energie in transitie
Strategisch risico   Strategisch risico
O:A De noodzakelijke organisatorische condities voor het waarmaken van onze strategie komen niet tot stand   I:E Weerbaarheid tegen buiten Gasunie ontstane catastrofes in de keten.
II:B Geopolitieke risico’s
Resultaatgebieden 2017   Resultaatgebieden 2017
- Veiligheidsbeleid
- Aantal reportable ongevallen
- Duurzaam HRM en arbeidsvoorwaardenbeleid
- Duurzame inzetbaarheid
- Training & ontwikkeling
- Beloning naar resultaat
- Gezondheid en welzijn
- Gedragscode, melden van misstanden
  - Prisma, het Europese boekingsplatform
- Samenwerken door TSO's in Europees verband
- EUGAL pijpleidingproject
- Energietransitieprojecten zijn meestal samenwerkingsverbanden, bijv. SCW, Torrgas, North Sea Wind Power Hub en CCS in Rotterdam.
KPI    
- TRFI
- Ziekteverzuim
   
Doelstelling 2017    
- TRFI: maximaal 3,3
- Ziekteverzuim: zo laag mogelijk, maar ten minste onder het landelijk gemiddelde
   
Realisatie 2017    
TRFI: 3,2
Ziekteverzuim: in Nederland 4,14% en in Duitsland 4,36%
   

SWOT-analyse

We kijken naar de kansen en sterktes van ons bedrijf, alsook naar de bedreigingen en de zwaktes van onze organisatie, ook in relatie tot andere vergelijkbare Europese bedrijven. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij in markten waarmee wij minder bekend zijn nauw samen werken met partners. Dit geldt zowel voor markten in geografische zin als ook voor veel projecten om de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen.

Sterktes

 • Gasinfrastructuur: sterk in operationele, commerciële en netwerkplanning-activiteiten en in het management van nieuwbouwprojecten
 • Goede naamsbekendheid en reputatie
 • Veel ervaring met, en kennis van, gasinfrastructuur
 • Processen in hoge mate geautomatiseerd
 • Grensoverschrijdend actief met een breed scala aan midstream assets
 • Solide financiële positie

Zwaktes

 • Hoofdactiviteiten met name gericht op de aardgas business
 • Beschikking over een beperkt aantal assets in groeimarkt(en)
 • Beperkte ervaring met innovatieve projecten in nieuwe omgevingen
 • Slagvaardigheid en wendbaarheid van de organisatie

Kansen

 • Inspelen op en stimuleren van nieuwe duurzame energiemarkten door het ontwikkelen van duurzame business
 • Invulling geven aan onze rol van energie-infrastructuuronderneming in de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening
 • Versterken van onze positie als (grensoverschrijdende) gasinfrastructuur onderneming door samenwerking met toonaangevende gastransportondernemingen
 • Bijdragen aan voorzieningszekerheid door het ontwikkelen van projecten op het gebied van LNG en het ontsluiten van nieuwe aanvoerroutes

Bedreigingen

 • Rol van aardgas in Nederland niet onbetwist
 • Snel veranderende bedrijfsomgeving met een verwachte afname van gastransport
 • Geopolitieke ontwikkelingen
 • Gelijktijdige krimp van bestaande business en groei in nieuw te ontwikkelen duurzame activiteiten