Onze belangrijkste thema's

Welke materiële onderwerpen zijn voor ons en onze stakeholders van belang om over te rapporteren in ons jaarverslag? Om hier een antwoord op te krijgen, voeren we een materialiteitsanalyse uit. We hebben hierbij aan de hand van diverse externe (rapportage) raamwerken en de jaarverslagen van een aantal vergelijkbare ondernemingen een lijst opgesteld van mogelijke onderwerpen waarover we kunnen rapporteren.

Vervolgens hebben we onze stakeholders via een online vragenlijst gevraagd om de relevantie van deze onderwerpen voor ons jaarverslag aan te geven. Om de interne prioritering te bepalen zijn zes functionarissen van Gasunie uitgenodigd om de survey in te vullen, bestaande uit de leden van de Raad van Bestuur en drie senior-managers. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix 2017


1 Energietransitie 12 Naleving van wet- en regelgeving
2 Business development 13 Cybersecurity/-crime
3 Transportzekerheid 14 Economische prestaties
4 Transparantie 15 Omgevingsmanagement
5 Methaanemissies 16 Klanttevredenheid
6 Gezondheid en veiligheid van medewerkers 17 Duurzame inzetbaarheid
7 Risico- en crisismanagement 18 Energiemanagement
8 Veiligheid van het leidingnetwerk 19 Geopolitieke ontwikkelingen
9 CO2-emissies 20 Afvalmanagement
10 Internationalisering van energiemarkten 21 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
11 Ketensamenwerking 22 Anti-corruptie

In de materialiteitsanalyse hebben we het onderwerp “Emissies” opgesplitst naar Methaanemissies en CO2-emissies. Uit de analyse blijkt dat zowel interne als externe stakeholders het onderwerp Methaanemissies qua impact en relevantie belangrijker vinden dan CO2. In dit verslag rapporteren we daarom primair over methaan, maar vermelden wij ook onze CO2-emissies volgens de standaard van het Greenhouse Gas Protocol. De afbakening van de onderwerpen is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar.

In dit verslag concentreren we op de zes meest materiële onderwerpen. Deze onderwerpen vormen de basis van dit geïntegreerde jaarverslag, dat in overeenstemming met de GRI Standards is opgesteld, toepassingsniveau Core. Hieronder lichten wij per onderwerp toe waarom het onderwerp voor ons belangrijk is en hoe wij hierop sturen, onze management aanpak. De GRI Standards referentietabel is beschikbaar op onze website.

Een uitgebreidere toelichting op de materialiteitsanalyse vindt u in de bijlage Verslaggevingsprincipes.

In onderstaande overzicht geven wij per thema een korte beschrijving van de inhoud en de invloed die Gasunie er op heeft.

Energietransitie Het Nederlandse energiebeleid is gericht op het realiseren van een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Veel partijen zijn hier inmiddels actief bij betrokken. Gasunie speelt een rol in het maatschappelijke debat door verschillende partijen te verbinden en het bewustzijn rondom dit thema te verhogen. Daarnaast zijn we actief op de gebieden groen gas, waterstof en warmte. Zo willen we de energietransitie helpen versnellen en leveren we met onze infrastructuur, kennis en ervaring blijvend toegevoegde waarde aan de energievoorziening van de toekomst. Daarnaast hebben we onszelf CO2-besparingsdoelstellingen opgelegd voor de periode tot 2020 en tot 2030. Met deze ambitie blijven wij Europees koploper op dit gebied.
Business development De veranderende omstandigheden van de gasmarkt bieden kansen om nieuwe business te identificeren en te realiseren. We werken samen met partners binnen en buiten de energieketen om de overgang naar een duurzamere energievoorziening mogelijk te maken. Tegelijkertijd ontwikkelen we ook gasinfrastructuurgerelateerde activiteiten in ons kerngebied Noordwest-Europa en waar opportuun daarbuiten.
Transportzekerheid Klanten en samenleving vertrouwen op een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Een ongestoorde gaslevering door ons netwerk draagt daar aan bij en is dan ook onze prioriteit. Gezien de afname van gas uit het Groningenveld, zetten we in toenemende mate onze stikstofcapaciteit in voor het geschikt maken van buitenlands gas voor gebruik in Nederlandse huishoudens. In Duitsland worden marktgebieden omgebouwd van "laagcalorisch" naar "hoogcalorisch" gas. Wij monitoren onze prestaties onder andere aan de hand van het aantal transportonderbrekingen en het aantal leidingbeschadigingen.
Transparantie In contacten met onze stakeholders stellen we ons graag open en transparant op. In ons jaarverslag vertellen we over onze activiteiten. We lichten daarbij toe wat er goed ging, maar ook wat er minder goed ging en wat we er aan doen om dit te verbeteren. De (duurzaamheids)informatie in dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards, toepassingsniveau Core. Wij vragen een externe accountant om deze informatie in ons jaarverslag te beoordelen. Het assurance-rapport van de externe accountant is in dit jaarverslag opgenomen.
Methaanemissies Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan. We nemen maatregelen om het vrijkomen van methaan tijdens werkzaamheden te beperken. Ook richten we ons op de reparatie van zogenaamde "sluipende lekkages". Wij monitoren onze prestaties onder andere aan de hand van onze CO2-footprint en hebben ons doelen voor 2020 en voor 2030 gesteld om onze CO2-footprint te verkleinen.
Gezondheid en veiligheid van medewerkers We werken voortdurend aan een gezonde werkomgeving op kantoor en in het veld. Bewustwording rondom veilig werken, het creëren van een ergonomische werkomgeving en het meten van werkdruk onder onze medewerkers zijn hier onderdeel van. Onze prestaties monitoren we aan de hand van verzuimcijfers en Total Reportable Frequency Index-cijfers.

Naast het feit dat dit de meest relevante thema’s zijn voor onze stakeholders, sluiten ze nauw aan bij onze strategie. De risico’s en de belangrijkste beheersmaatregelen die met deze thema’s zijn verbonden beschrijven we per strategische pijler in “Ons Risicoprofiel”. Jaarlijks wordt de effectiviteit van interne beheersmaatregelen geëvalueerd. Het management van de (business) units legt in het ‘Document of Representation’ verantwoording af over de opzet, bestaan en werking van de business controls. Ondersteund door deze verantwoordingen legt de Raad van Bestuur geaggregeerd verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Voorafgaand aan het jaarlijkse businessplan proces worden onder andere de belangrijkste ontwikkelingen in de business environment, de gasmarkt en onze rol in de energietransitie met de commissarissen besproken. Dit resulteert in richtlijnen en kaders voor het business plan.

In ons businessplan voor de periode 2018-2020 zijn tussen de Raad van Bestuur, de business units en de direct-betrokken afdelingen concrete afspraken gemaakt over de te behalen doelen en de daarvoor beschikbare middelen. Voor de afgesproken managementdoelen 2018 verwijzen naar de Managementagenda 2018.

De Raad van Bestuur wordt maandelijks geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Per kwartaal wordt door de business units, Corporate Business Development en de stafafdelingen over de voortgang van hun business plan gerapporteerd. Deze rapportages worden door de Raad van Bestuur besproken met de verantwoordelijke manager(s). Indien er veiligheidsincidenten zijn voorgevallen, worden deze in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert gevraagd of ongevraagd het bestuur.

In “Onze resultaten” lichten wij onze prestaties in 2017 op de verschillende thema’s toe. Bij het selecteren van de resultaten hebben wij prioriteit gegeven aan prestaties binnen de zes materiële thema’s. In onderstaande tabel wordt per thema verwezen naar relevante prestaties.

Energietransitie Cluster renewable gas, Cluster Waterstof en power-to-gas, cluster Warmte, Resultaten energietransitie [GTS]
Business development EUGAL-pijplijn, German LNG, Gasunie New Energy projecten, Resultaten Participations: Gasunie Engineering, BBL, EnergyStock
Transportzekerheid Resultaten gastransport, nieuw besturingssysteem gastransportnet, Transparency (Ontwikkeling EU)
Transparantie Risicoprofiel, Connectiviteitsmatrix, SWOT-analyse, Managementagenda's, Ontwikkeling klantorganisatie, Corporate Governance, assurance-rapport inzake de duurzaamheidsinformatie in ons jaarverslag
Methaanemissies Methaanemissies (in Resultaten Milieu), LDAR-programma (in Resultaten Milieu)
Gezondheid en veiligheid medewerkers Resultaten Medewerkers, Resultaten Veiligheid