Missie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We dienen het publieke belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheids- en businessstandaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel voor de korte als de lange termijn, voor onze aandeelhouder, andere stakeholders en onze omgeving.

Visie

Wij geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van (gas)infrastructuur.

Profiel

Onze taak is het verzorgen van veilig, betrouwbaar en betaalbaar gastransport. Dit is van essentieel belang voor de economie en maatschappij. Met onze infrastructuur, dienstverlening en geografische positie, bevinden wij ons in het hart van de Noordwest-Europese (gas)markt.

Gasunie heeft twee hoofdactiviteiten: het verzorgen van gereguleerde transportdiensten via het gastransportnet in Nederland en Duitsland en het aanbieden van overige infrastructuurdiensten al dan niet in samenwerking met andere partijen. Onze infrastructuur verbindt leveranciers en eindgebruikers van energie. Het fungeert als internationaal knooppunt in de aan- en doorvoer van gas. We beheren en ontwikkelen daarvoor gasinfrastructuur en gashandelsplaatsen: gastransportnetwerken, internationale transitleidingen, gasopslag, LNG-infrastructuur en virtuele gashandelsplaatsen. We dragen hiermee bij aan een liquide, competitieve, betrouwbare Europese gasmarkt.

Door ons netwerk in Nederland en Duitsland transporteren we bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie.

In een duurzame energievoorziening zorgt gas, in diverse soorten en in combinatie met andere duurzame energiebronnen, voor een stabiel en betaalbaar energiesysteem. Wij versnellen de overgang naar een duurzame energievoorziening door het ontwikkelen van duurzame technologieën en infrastructuur; dat doen we door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden en business modellen. We investeren bijvoorbeeld in projecten op het gebied van groen gas, waterstof, warmte en in infrastructuur voor het gebruik van LNG voor weg- en watertransport.

We zijn een staatsdeelneming met als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat. Onze medewerkers werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland en met vertegenwoordigingen in Den Haag, Brussel en Moskou. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen; onze hoofdvestiging in Duitsland bevindt zich in Hannover.

De keten van gas

Wij spelen als gastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die van aardgaswinning tot aardgastoepassing bij de gebruiker loopt. De keten wordt gevormd door gasproducenten, leveranciers, shippers (partijen met een transportcontract voor aardgastransport), (inter)nationale netwerkbedrijven, (regionale) aardgastransporteurs en afnemers/klanten (direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektriciteitscentrales) en huishoudens. We richten ons, naast Nederland en Duitsland, op de Europese markt in bredere zin.

Binnen onze keten zien we een groeiende vraag naar duurzame energie en daaraan gekoppeld de afname van de vraag naar aardgas in Nederland. Tegelijkertijd verwachten we als gevolg van de afnemende lokale productie een groeiende gasimport uit verschillende landen. Deze ontwikkelingen lichten we toe onder Trends & Ontwikkelingen, Onze Strategie en in Ons Risicoprofiel. Om oplossingen te kunnen bieden voor de energievraagstukken van dit moment werken we samen met partners binnen en buiten de sector, zoals kennisinstituten, infrastructuurbedrijven, overheden en natuur & milieuverenigingen.

Waardecreatie

In ons waardecreatiemodel laten we zien, voor elk van de zes vormen van kapitaal (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal & relationeel en natuurlijk), hoe we deze inzetten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Ook wordt zichtbaar welke waarden wij met onze kernactiviteiten creëren.

Organisatiestructuur

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Overige infrastructuurdiensten, bijvoorbeeld op het gebied van gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen en een LNG-terminal, worden geleverd door de business unit Participations. Deze business unit neemt de door de afdeling Corporate Business Development ontwikkelde nieuwe business gericht op bestaande infrastructuur en hernieuwbare energie-oplossingen in beheer.

Businessmodel

Businessmodel netbeheer Nederland en Duitsland
De netbeheerders in Nederland en in Duitsland bieden hun diensten aan op een klantgerichte en transparante manier. Zij verkopen de beschikbare capaciteit tegen gereguleerde voorwaarden. Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand of dag). Ons netwerk concurreert ten aanzien van het transport van transitstromen met andere netwerken in hetzelfde geografische gebied.

De tarieven die we aan onze klanten in rekening brengen zijn gereguleerd. Ze worden jaarlijks vastgesteld door de toezichthouders die elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw vaststellen. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA).

De tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het desbetreffende jaar te delen door de geschatte omvang van de capaciteitsvraag. Indien deze omvang in de praktijk anders is en daarmee de behaalde omzet, wordt het verschil in omzet verrekend in volgende jaren. De door de toezichthouder toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (berekend op basis van de door de toezichthouder vastgestelde afschrijvingstermijnen en activawaarde) en een vergoeding voor de operationele kosten.

Businessmodel Participations
Participations levert infrastructuurdiensten onder andere op het gebied van gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen en een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG). Zij is verantwoordelijk voor de verkoop en levering van deze gasinfrastructuurdiensten. Klanten kopen capaciteit waarmee ze de betreffende infrastructuur gedurende een bepaalde periode kunnen gebruiken. De tarieven hiervoor worden in belangrijke mate door de markt van vraag en aanbod bepaald. Het bedrijfseconomische risico en de rendementsdoelstelling van de activiteiten van deze business unit zijn hoger dan die van onze volledig gereguleerde activiteiten.

Participations ondersteunt de werking en liquiditeit van de energiemarkt en positioneert Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen. Daarmee draagt ze bij aan de benutting van onze gastransportnetten in Nederland en Duitsland. 

Onze deelnemingen
We nemen, veelal samen met andere partijen, deel in een aantal ondernemingen die bijdragen aan de leveringszekerheid van gas in Europa. De belangrijkste noemen we hier.

Map Europe Map Europe Artboard Created with Sketch.

Gate

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor...

Meer info

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Een teruglopende Europese productie vraagt om aanvullende import. Via Gate terminal is het Nederlandse gastransportnet aangesloten op de wereldvoorraden aardgas. Dit versterkt de diversificatie van het gasaanbod in Europa. In de terminal wordt LNG opgeslagen en op druk gebracht en gasvormig gemaakt voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Gate terminal geeft een snelle toegang tot de grote en nabije afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. Gate ontwikkelt zich daarnaast als knooppunt voor LNG-import en -export met een veelzijdig aanbod van small scale LNG-diensten. Klanten van Gate kunnen hiermee LNG distribueren als schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en voor toepassing in de industrie. Via Gate terminal CV hebben we een 50% belang in de terminal.

Nord Stream

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra...

Meer info

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra aansluiting gekregen op gasstromen uit Rusland. Nord Stream is van belang voor het verzekeren van voldoende gasaanvoercapaciteit op de Europese gasmarkt nu de productie binnen Europa verder terugloopt. We zijn voor 9% aandeelhouder in Nord Stream A.G.

BBL

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele...

Meer info

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele gasvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, dat voor een groot deel van haar gasvoorziening afhankelijk is geworden van import. We zijn voor 60% aandeelhouder in BBL Company Vof.

EnergyStock

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van...

Meer info

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas. De zeer hoge flexibiliteit van deze buffer (snel uitzenden/opslaan) is belangrijk voor het in balans houden van de portfolio’s van de EnergyStock-klanten. Daarnaast wordt de gasopslag gebruikt door handelaren die profiteren van prijsschommelingen in de energiemarkt. We zijn voor 100% aandeelhouder in EnergyStock B.V.

Vertogas

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als...

Meer info

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als certificeringsinstantie voor groen gas. Het geeft certificaten uit waarmee de duurzame herkomst van groen gas wordt bevestigd en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar wordt gemaakt. We zijn voor 100% aandeelhouder in Vertogas.

Gasunie Engineering

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciële diensten aan richting andere organisaties met een ondergronds transportsysteem,...

Meer info

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciële diensten aan richting andere organisaties met een ondergronds transportsysteem, zoals netwerkbedrijven, industrieën en (semi)overheidsinstellingen. Het gaat om diensten gerelateerd aan de kernexpertises die binnen Gasunie aanwezig zijn op het gebied van het ontwerp, de constructie en het beheer van infrastructuur. We zijn voor 100% aandeelhouder van Gasunie Engineering B.V.

Gasunie New Energy

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie. Werkgebied: hernieuwbaar gas...

Meer info

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie. Werkgebied: hernieuwbaar gas (vergassings- en vergistingstechnologie), overige energiedragers (bijvoorbeeld warmte en waterstof) en de integratie van energiesystemen. Daarbij wordt vrijwel altijd in nauwe samenwerking met andere projectpartners gewerkt. We zijn voor 100% aandeelhouder van Gasunie New Energy B.V.