Nadere toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

13. Personeelskosten

In € miljoenen 2017 2016
     
Salarissen 138,6 133,1
Sociale lasten 14,1 13,7
Pensioenkosten 24,8 24,1
     
Totaal personeelskosten 177,5 170,9

De toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde financiële overzichten.

14. Overige bedrijfslasten

In € miljoenen 2017 2016
     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 188,9 194,5
Kosten van netwerkbeheer 105,4 151,2
Overige bedrijfslasten 34,4 28
     
Totaal overige bedrijfslasten 328,7 373,7

15. Honoraria externe accountant

Voor een toelichting op de honoraria van de externe accountant verwijzen wij naar noot 34 van de geconsolideerde jaarrekening.

16. Financieringsbaten en -lasten

In miljoenen euro's   2017   2016
         
Rentebaten 116,0   163,9  
         
Totaal financieringsbaten   116,0   163,9
         
Rentelasten ‑82,8   ‑122,9  
Overige financieringslasten ‑2,3   ‑3,2  
         
Totaal financieringslasten   ‑85,1   ‑126,1
         
Saldo   30,9   37,8

17. Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelneming ICE Endex holding in het eerste halfjaar van 2017 bedraagt € 1,3 miljoen (2016: € 2,9 miljoen). Daarna is deze deelneming verkocht aan ICE Endex. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting onder nummer 6 in de geconsolideerde jaarrekening.

18. Belastingen

De belasting in de winst- en verliesrekening is als volgt te onderbouwen:

In miljoenen euro’s 2017 2016
     
Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 43,0 117,5
Terug te ontvangen vennootschapsbelasting over voorgaande jaren -8,3 ‑9,4
     
Verschuldigde vennootschapsbelasting fiscale eenheid 34,7 108,1
Mutaties in uitgestelde belastingen 28,5 ‑107,4
     
Belastinglast fiscale eenheid 63,2 0,7
Verantwoord bij Gasunie Transport Services B.V. -52,9 3,9
Verantwoord bij Gasunie Grid Services B.V. - 7,1
     
Totale belastinglast 10,3 11,7

Tussen de N.V. Nederlandse Gasunie en haar Nederlandse 100%-groepsmaatschappijen bestaat een fiscale eenheid. Met deze groepsmaatschappijen is overeengekomen dat geen vennootschapsbelasting wordt doorbelast, met uitzondering van Gasunie Transport Services B.V.  en Gasunie Grid Services B.V. De in de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening opgenomen belastinglast van N.V. Nederlandse Gasunie heeft betrekking op alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen, met uitzondering van Gasunie Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V.

De belastinglast ad € 10,3 miljoen (2016: € 11,7 miljoen) heeft voor € 10,4 miljoen (2016: € 18,7 miljoen) betrekking op resultaten uit deelnemingen binnen de fiscale eenheid van N.V. Nederlandse Gasunie en voor een bate van € 0.1 miljoen (2016: bate € 7 miljoen) betrekking op het zelfstandige resultaat van de vennootschap. De belastinglast ad € 10,3 miljoen is exclusief de bij Gasunie Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V. verantwoorde belastinglast ad € 52,9 miljoen (2016:  bate € 11 miljoen).

N.V. Nederlandse Gasunie maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de Nederlandse vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale eenheid.

19. Overige posten in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Voor een toelichting op de overige posten in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening verwijzen wij naar de toelichting op de desbetreffende geconsolideerde posten in de geconsolideerde jaarrekening.

De gemiddelde personeelsbezetting in fulltime-equivalenten bedraagt voor 2017 1.532,8 (2016: 1.538,3), waarvan 3,1 in het buitenland (2016: 6,8).

20. Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.