Vennootschappelijke financiële overzichten

  

Vennootschappelijke balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   2017   2016
Activa          
Vaste activa          
- materiële vaste activa 1 2,2   3,1  
- financiële vaste activa 2 9 751,5   9 860,4  
           
      9 753,7   9 863,5
Vlottende activa          
- voorraden     40,8   35,2
- handels- en overige vorderingen     41,8   15,2
- vorderingen op groepsmaatschappijen 3   14,9   37,8
- vorderingen op joint ventures     0,3   0,3
- geldmiddelen en kasequivalenten     39,2   228,6
      137,0   317,1
           
Totaal     9 890,7   10 180,6

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   2017   2016
Passiva          
Eigen vermogen          
- geplaatst kapitaal 4 0,2   0,2  
- herwaarderingsreserve 5 1 702,9   1 761,1  
- wettelijke reserve deelnemingen 6 278,8   381,8  
- algemene reserve 7 3 540,9   3 275,3  
- resultaat boekjaar 8 259,5   183,5  
           
      5 782,3   5 601,9
           
Voorzieningen 9   115,3   112,8
           
Langlopende verplichtingen          
- rentedragende leningen     2 842,9   3 164,3
           
Kortlopende verplichtingen          
- kortlopende financieringsverplichtingen     589,4   771,4
- handelsschulden en overige te betalen posten 10   174,4   220,1
- schulden aan groepsmaatschappijen     386,4   310,1
           
Totaal     9 890,7   10 180,6

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   2017   2016
           
Opbrengsten     495,9   538,1
           
Personeelskosten 13 ‑177,4   ‑170,9  
Overige bedrijfslasten 14 ‑328,7   ‑373,7  
Afschrijvingskosten   ‑0,7   ‑0,6  
           
Totale lasten     ‑506,8   ‑545,2
           
Bedrijfsresultaat     ‑10,9   ‑7,1
           
Financieringsbaten- en lasten 16   30,9   37,8
Resultaat (des)investeringen geassocieerde deelnemingen 6   18,6   0,0
Aandeel in resultaat groepsmaatschappijen en geassocieerde deelnemingen 17   231,2   164,5
           
Resultaat vóór belastingen     269,8   195,2
           
Belastingen 18   ‑10,3   ‑11,7
           
Resultaat ná belastingen 8   259,5   183,5